KONTAKTY

Lenka Gálisová
Spojovací 187
381 01 Český Krumlov
tel: +420 608 327 285
napište nám

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralovstviklubicek.cz

provozovatel: Lenka Gálisová

se sídlem Spojovací 187, 38101 Český Krumlov

IČ: 03917819, DIČ: CZ8361271347, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu Český Krumlov, č.j.: MUCK 09968/2016/OŽÚ/Jirs.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě www.kralovstviklubicek.cz.

1.2. OP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem internetového obchodu www.kralovstviklubicek.cz (dále jen "prodávající") a zákazníkem internetového obchodu (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ostatní vztahy neupravené těmito OP se řídí platnými zákony ČR.

1.3. Kupující je dostatečným způsobem upozorněn na OP a má možnost se s nimi důkladně seznámit. Dokončením objednávky kupující potvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a že s těmito OP souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nedílnou součástí OP je reklamační řád.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.kralovstviklubicek.cz je umožněn registrovaným i neregistrovaným kupujícím.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu www.kralovstviklubicek.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z něj může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně, povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu www.kralovstviklubicek.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené  ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická pošta kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací list, obdrží kupující spolu se zbožím.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti při osobním převzetí zásilky v provozovně na adrese Spojovací 187, Český Krumlov

4.1.2. v hotovosti na dobírku na adrese určené kupujícím v objednávce. Při zvolení této varianty jsou k ceně objednávky připočteny náklady na doběrečné, jejichž aktuální výše je vždy zveřejněna na webových stránkách obchodu

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 278379406/0300, vedený u ČSOB v Českém Krumlově (dále jen "účet prodávajícího"). Pro platbu ze zahraničí: IBAN ,

BIC / SWIFT kód 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě doručování zásilky mimo území ČR jsou náklady na doručení zásilky vypočítány prodávajícím individuálně podle skutečných nákladů, které budou na zaslání objednávky vynaloženy.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad je zasílán spolu se zbožím.

 

5. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující může odeslanou a potvrzenou objednávku bezplatně stornovat e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 24 hod od závazného objednání bez udání důvodu.

5.2. Prodávající může objednávku stornovat, pokud kupující objednávku nezaplatí do 5-ti pracovních dnů od závazného objednání a nereaguje na upomínku o zaplacení, či s prodávajícím nekomunikuje. Kupující obdrží od prodávajícího nejprve "upomínku platby" a poté informaci o stornování objednávky.

5.3. Nejedná-li se o případ dle ustanovení paragrafu 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Spojovací 187, 38101 Český Krumlov, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: lenka.galisova@seznam.cz.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nepoužité do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, přičemž při vracení zboží volí kupující vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky (kupní cenu zboží, bez poštovného a balného) přijaté od kupujícího do 14-ti dnů od obdržení vráceného zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení poškozeného, použitého či nekompletního zboží má prodávající nárok požadovat náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zásilky jsou doručovány prostřednictvím:

  • České pošty, s.p., a to jako balík do ruky či na poštu nebo jako doporučený dopis,
  • přepravní společnosti IN TIME na adresu nebo do Poštomatů
  • společnosti Zásilkovna.cz na jejich výdejní místa

6.2. Další možností doručení zásilky je osobní vyzvednutí na adrese prodávajícího: Spojovací 187, 38101 Český Krumlov, a to na základě předchozí telefonické domluvy kupujícího s prodávajícím. Objednávku je možné vyzvednout zpravidla následující den po závazném objednání. Je možný také bezplatný osobní dovoz na smluvené místo v Českých Budějovicích po předchozí telefonické domluvě.

6.3. V případě doručování zásilky mimo území ČR jsou náklady na doručení zásilky vypočítány prodávajícím individuálně podle skutečných nákladů, které budou na zaslání objednávky vynaloženy.

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. Nevyzvednutí zásilky je jednoznačně považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující bude prodávajícím vyzván k podání vysvětlení. Vrácené zásilky jsou opětovně zasílány pouze na vyžádání kupujícím, a to pouze při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, přičemž je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky.

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje doba, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje následující reklamační řád prodávajícího.

 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Záruční lhůta u spotřebního zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží, resp. dnem uvedeným na daňovém dokladu o koupi zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

8.2. V souladu s platným právním řádem ČR není kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti se svou podnikatelskou činností, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím - podnikatelům, kteří nakupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

8.3. Zjevné vady oznámí kupující prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, a to e-mailem na elektronickou adresu prodejce: lenka.galisova@seznam.cz nebo telefonicky na č.: +420 608 327 285.

8.4. Kupující informuje prodávajícího o reklamaci neprodleně prostřednictvím e-mailu, písemně nebo telefonicky, na adresy uvedené v kontaktech, a to ještě před samotným odesláním reklamovaného zboží.

8.5. Reklamované zboží je prodávajícímu doručeno na náklady kupujícího spolu s dokladem o nákupu zboží v internetovém obchodě www.kralovstviklubicek.cz a reklamačním listem, který musí obsahovat číslo objednávky, datum dodání zboží, název a specifikaci zboží, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace.

8.6. Každá reklamace kupujícího je prodávajícím posuzována a řešena individuálně. Reklamace je prodávajícím vyřizována bez zbytečného odkladu, bezprostředně po jejím obdržení. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zboží prodávajícím. Následně je vždy vydáno písemné potvrzení o vyřízení reklamace.

8.7. Kupující má při uplatnění záruky:

8.7.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

8.7.2. jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Přičemž tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže, pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň 3 vady bránící jejímu řádnému užívání.

8.8. Záruka se nevztahuje na:

8.8.1. opotřebení věci vzniklé jejím obvyklým užíváním;

8.8.2. případy, vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího či případy prokazatelných zásahů do zboží.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy lenka.galisova@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění) a dalšími právními předpisy ČR.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Lenka Gálisová, Spojovací 187, 38101 Český Krumlov

e-mail:                        lenka.galisova@seznam.cz

telefon:                       +420 608 327 285

IČO:                           03917819

DIČ:                           CZ8361271347

číslo účtu:                 278379406/0300

Nejsem plátce DPH

V Českém Krumlově dne 24.04.2016